21 May 2024

 கிழக்கிலிருந்து பெண்களுக்கெதிரான வன்முறைகளைத் தடுக்கும் பெண்கள் செயலணியினர் நுவரெலியாவுக்கு பரஸ்பர நட்புறவுடனான அனுபவப் பகிர்வு கற்றல் கள விஜயம்.

கிழக்கிலிருந்து பெண்களுக்கெதிரான வன்முறைகளைத் தடுக்கும் பெண்கள் செயலணியினர் நுவரெலியாவுக்கு பரஸ்பர நட்புறவுடனான அனுபவப் பகிர்வு கற்றல் கள விஜயம்.

கிழக்கிலிருந்து பெண்களுக்கெதிரான வன்முறைகளைத் தடுக்கும் பெண்கள் செயலணியினர் நுவரெலியாவுக்கு பரஸ்பர நட்புறவுடனான அனுபவப் பகிர்வு கற்றல் கள விஜயம்.